InfoMontalt #93 - Juliol 2021

Info Montalt Juliol 2021 5 La recerca de finançament extern per part del Govern local permetrà des- tinar recursos a diversos projectes sense que això afecti els comptes pú- blics. L’Ajuntament de Sant Vicenç ha rebut de la Diputació de Barcelona 244.006,96 euros que es distribuiran entre les diferents àrees del consisto- ri: una de les més beneficiades serà la de Benestar Social, que havia sol·lici- tat diversos ajuts per a millorar-ne el servei; des d’Educació s’havia dema- nat finançament per a l’escola bressol i l’escola de música; una subvenció de la Diputació es destina a la redac- ció del planejament urbanístic, i n’hi ha també per a garantir la seguretat i salubritat de les platges. La posada en marxa d’accions formatives per a fomentar l’ocupació, la promoció d’un turisme sostenible, la prevenció d’incendis, el manteniment dels sis- temes informàtics per a garantir una bona atenció a la ciutadania i la dina- L’Ajuntament ha rebut més de 244.000 euros de la Diputació de Barcelona per al desenvolupament de diversos projectes Millorant serveis i equipaments sense fer ús dels recursos propis mització de l’esport local seran altres dels àmbits subvencionats. Més enllà dels ajuts econòmics, l’Administració provincial donarà suport a altres pro- jectes amb recursos materials i tèc- nics com, per exemple, la realització d’activitats de sensibilització en ma- tèria de consum. Del 15 de juny al 15 de setembre s’hi farà un manteniment diari per a garantir el bon estat de la sorra El Govern local ha decidit deslliurar la Brigada Municipal del manteni- ment de la platja per poder destinar aquests recursos humans a altres tas- ques, com la neteja de les rieres. És per això que s’ha adjudicat el servei a l’empresa Manresa i Fills, SL, per un període inicial de dos anys i un im- port de 24.660 €/any. El servei es presta des del 15 de juny fins al 15 de setembre, ambdós inclosos, i es realitza tots els dies de la setmana, d’1 a 7 de la matinada, excepte els dimecres. La neteja es fa de manera mecànica amb un tractor i una garbelladora que permeten eli- minar qualsevol tipus de residu. El contracte inclou la llaurada de la platja abans de l’inici de la tempora- da, per garantir que la sorra assoleixi un grau òptim de salubritat, i dues actuacions més de regularització que habitualment es realitzen després d’un temporal. La pèrdua de sorra de la platja, cau- sada precisament pels darrers tem- porals, ha fet que calgués reubicar-hi la piràmide de jocs. El cost de l’ac- tuació —la qual ha anat a càrrec de l’empresa AVANT Serveis i Elements Urbans— ha estat de 5.563,82 €. S’externalitza el servei de neteja de la platja Subvencions de la Diputació de Barcelona per àrees: BENESTAR SOCIAL 44.605,78 € EDUCACIÓ 38.130,69 € URBANISME 36.728,88 € SANITAT I SALUT PÚBLICA 33.745,22 € PROMOCIÓ ECONÒMICA 26.512,55 € ESPORTS 18.199,84 € NOVES TECNOLOGIES 11.453,11 € MEDI AMBIENT 9.571,75 € IGUALTAT 7.948,79 € TURISME 5.300 € CULTURA 5.027 € JOVENTUT 4.343,35 € SOLIDARITAT 2.440 €

RkJQdWJsaXNoZXIy NTAxOTg=