InfoMontalt #86 - Desembre 2020

Impost sobre béns immobles (IBI) 90 % 50 % Per a famílies nombroses per a l’habitatge habitual sempre que tingui un valor cadastral inferior a 73.864 € Per la instal·lació de sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar en immobles destinats a habitatge Per a vehicles històrics Per a vehicles amb una antiguitat superior a 25 anys 100 % 100 % 75 % 25 % 100 % Per a vehicles elèctrics Per a vehicles amb motor híbrid Per a vehicles matriculats a nom de persones amb discapacitat en grau igual o superior al 33 % Per incorporar-hi sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar Per afavorir-hi les condicions d’accés i habitabilitat de les persones amb discapacitat 95 % 90 % 50 % Per a construccions, instal·lacions i obres en habitatges de protecció oficial 100 % 100 % En casos d’execució hipotecària En casos de constitució i transmissió de qualsevol dret de servatge Per a famílies amb uns ingressos inferiors al salari mínim interprofessional Per a famílies que facin compostatge casolà 100 % De 10 a 25 € 25 % Per fer ús de les deixalleries mòbil i fixa Fins al 15 % 100 % Per a famílies nombroses, monoparentals o amb un/a fill/a amb NEE Per al tercer membre d’un mateix nucli familiar matriculat al centre 15 % 30 % Per a famílies nombroses, monoparentals o amb un/a fill/a amb NEE Per a persones jubilades 15 % Per a famílies nombroses, monoparentals o amb un/a fill/a amb NEE Impost sobre vehicles de tracció mecànica Impost sobre instal·lacions, construccions i obres Impost sobre l’increment de valor de terrenys urbans Taxa de residus domèstics Servei d’escola bressol Servei d’escola municipal de música Activitats esportives i casals Bonificacions en taxes i impostos municipals Com sol·licitar aquestes bonificacions? l Els ajuts s’han de demanar a l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT), excepte els de la taxa d’escombraries relatius a l’ús de la deixalleria, que s’apliquen d’ofici. l Les bonificacions de l’escola bressol i l’escola de música, així com de les activitats esportives i casals, s’han de sol·licitar a l’OAC.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTAxOTg=